משימה 4 – הבנת משפט – מטלת הגדרות

רמה ד׳ - רמת ההבנה

הוראה

בתרגיל זה תושמע הגדרה למילה. בחר במילה העונה על ההגדרה שהושמעה.

מטרה

מטרת תרגיל זה היא לשפר את יכולת ההבנה של משפטים.

אפשרויות בחירה

4 מילים שונות

מספר השאלות

5